Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Konferencji GUGiK
w dniach 17 i 18.08.2018

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu udziału w Konferencji podsumowującej projekty

CAPAP, K-GESUT, ZSIN Faza II

w zakresie: imię, nazwisko, firma/ instytucja, adres mailowy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438 e-mail, iod@gugik.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w konferencji
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 4 lata.
 7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest niezarejestrowanie udziału w konferencji.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.